Яхты продажа новые

Последние регистрации:

Андрей Поздняков
Danita Mccutcheon
bei bei
Про затвердження Інструкції про схвалення типів суднового радіо і навігаційного обладнання
На главную / Законодательство / Про затвердження Інструкції про схвалення типів суднового радіо і навігаційного обладнання
14/03/2007
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2003  N 531

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2003 р.
за N 653/7974

Про затвердження Інструкції про схвалення типів суднового радіо і навігаційного обладнання

На виконання вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (995_251) з Протоколом 1988 року (995_689) і поправками 2002 року в галузі торговельного мореплавства, стороною якої є Україна, з метою підвищення рівня безпеки мореплавства та визначення механізму схвалення типів суднового радіо і навігаційного обладнання, які встановлюються на суднах України, що мають право плавання під Державним Прапором України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про схвалення типу суднового радіо і навігаційного обладнання (далі - Інструкція), що додається.

2. Покласти на Регістр судноплавства України повноваження із схвалення типів суднового радіо і навігаційного обладнання і видачі Свідоцтв про схвалення типу суднового обладнання.

3. Директору Укрморрічфлоту (Скворцов Г. П.) у встановленому порядку зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Кроля С. С.

Міністр

Г. Кірпа


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 14 липня 2003 р. N 531

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 липня 2003 р. за N 653/7974


ІНСТРУКЦІЯ
про схвалення типу суднового радіо і навігаційного обладнання

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ця Інструкція розроблена Міністерством транспорту України (далі - Адміністрація) на виконання вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року з Протоколом 1988 року і поправками 2002 року (далі - МК СОЛАС 74/88), Глава IV, Правило 14 і Правило 15 та Глава V, Правило 15 і Правило 18.

1.2 Інструкція підготовлена з урахуванням вимог нормативних документів Міжнародної морської організації (далі - ІМО).

1.3 Інструкція установлює порядок проведення робіт, пов'язаних зі схваленням типу суднового радіо і навігаційного обладнання (далі - суднове обладнання) Адміністрацією, що призначається для установки на судна під Державним Прапором України, та його технічного обслуговування відповідно до МК СОЛАС 74/88.

1.4 Дія Інструкції поширюється на судна торговельного флоту всіх форм власності при дообладнанні, використанні, експлуатації, заміні або виготовленні суднового обладнання.

Схваленню підлягає суднове обладнання, яке виробляється, так і те, що перебуває в експлуатації.

Сертифікат відповідності та/або свідоцтво про визнання відповідності суднового обладнання, що перебуває в експлуатації, видані в установленому порядку до набрання чинності цього наказу, є чинними до закінчення строку їх дії.

1.5 Суднове обладнання, що було встановлене на суднах під Державним Прапором України до введення в дію цієї Інструкції, підлягає огляду Регістром судноплавства України в термін, погоджений з Регістром, але не пізніше наступного огляду суднового обладнання.

1.6 З 1 лютого 2004 на суднах, які плавають під Державним Прапором України, має бути встановлене суднове обладнання, що має Свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання з урахуванням умов пункту 1.4 цієї Інструкції.

1.7 Можливість використання конкретного виробу на суднах при відсутності Свідоцтва про схвалення типу суднового обладнання визначається Адміністрацією при огляді суднового обладнання суден Регістром.

1.8 Схвалення типів суднового обладнання проводяться з метою його огляду на відповідність технічним регламентам.

У разі відсутності технічних регламентів до пред'явленого на схвалення типу суднового обладнання його огляд до введення в дію технічного регламенту на це суднове обладнання проводиться на відповідність діючим державним, галузевим і міжнародним стандартам, резолюціям ІМО.

2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ

2.1 На підставі цієї Інструкції особа, що будує, дообладнує, використовує, експлуатує, замінює, виготовляє суднове обладнання (далі - Заявник), направляє заявку (додаток 1) на проведення схвалення типу суднового обладнання на адресу Регістру.

2.2 До заявки додаються копії таких документів українською або російською, або англійською мовою:

технічні умови (специфікація) на суднове обладнання, технічна документація на виготовлення суднового обладнання, а також програма та методика випробувань;

експлуатаційна документація (технічний опис, інструкція з експлуатації);

акти й протоколи проведених раніше випробувань, сертифікати визнань і схвалень (якщо вони є), що були видані міжнародними організаціями, Адміністраціями іноземних держав - сторін МК СОЛАС 74/88, й інші документи, що можуть бути прийняті до уваги при огляді.

3. РОЗГЛЯД ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ

3.1 Розгляд поданих документів на суднове обладнання проводиться Регістром на підставі заявки протягом одного місяця після надходження всіх документів.

3.2 За наслідками розгляду поданих документів приймається одне з таких рішень: про проведення випробувань суднового обладнання або про відмову у проведені випробувань, якщо з поданої технічної документації вбачається неможливість проведення таких випробувань. У цьому випадку Регістр дає обґрунтовану відмову про схвалення типу суднового обладнання і повідомляє Заявника протягом 10 робочих днів.

3.3 У разі прийняття позитивного рішення про проведення випробувань Регістр за 10 робочих днів до початку випробувань інформує Заявника про місце, час і обсяг випробувань.

4. ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

4.1 Випробування суднового обладнання із складанням протоколів (актів) випробувань може проводитись:

4.1.1 в акредитованих на це лабораторіях;

4.1.2 у лабораторіях і на випробувальних стендах підприємств-виготовлювачів;

4.1.3 на суднах, якщо весь обсяг випробувань щодо схвалення типу не може бути виконаний в лабораторії. При цьому вибір судна й установка на нього суднового обладнання робиться Заявником.

4.2 Випробування суднового обладнання проводяться з обов'язковою участю фахівців Регістру.

4.3 Випробування за пунктами 4.1.1 і 4.1.3 проводяться відповідно до договору між заявником і виконавцем робіт (лабораторія, власник судна).

5. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОГЛЯДУ

5.1 При позитивних результатах огляду Регістр видає Свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання за формою, наведеною в додатку 2.

5.2 При негативних результатах огляду Регістр дає обґрунтовану відмову про схвалення типу суднового обладнання і повідомляє Заявника протягом 10 робочих днів.

5.3 Підписане та скріплене печаткою Свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання реєструється у базі даних Регістру і направляється Заявнику.

6. СВІДОЦТВО ПРО СХВАЛЕННЯ ТИПУ СУДНОВОГО ОБЛАДНАННЯ

6.1 Свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання, видане Регістром, є підставою для встановлення суднового обладнання на будь-які судна, які плавають під Державним Прапором України.

6.2 Свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання видається на 5 років.

Після закінчення терміну дії Свідоцтва його термін може бути продовжено за заявкою підприємства. При продовженні терміну дії Свідоцтва про схвалення типу суднового обладнання технічна документація переглядається, а виріб, технологічний процес оглядаються і випробуються в обсязі, погодженому з Регістром.

Для продовження терміну дії Свідоцтва про схвалення типу суднового обладнання заявка подається за 3 місяці до закінчення терміну дії Свідоцтва.

6.3 Свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання може бути анульоване Регістром у таких випадках:

за проханням Заявника;

якщо конструкція виробу, його властивості змінені без узгодження з Регістром;

якщо не забезпечується експлуатаційна придатність виробу;

при ліквідації або реорганізації юридичної особи.

7. ОПЛАТА ЗАЯВНИКАМИ РАХУНКІВ ЗА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

Оплата Заявниками послуг Регістру здійснюється відповідно до укладених договорів.

Генеральний директор
Регістру судноплавства України


В. В. Севрюков


Додаток 1
до пункту 2.1 Інструкції про схвалення типу суднового радіо і навігаційного обладнання


Регістр судноплавства України
Заявник ______________________
(назва, адреса, телефон, e-mail)
_____________________________
_____________________________


ЗАЯВКА

_______________________________________________________________

Прошу провести огляд суднового обладнання _______________________
______________________________________________________________,
(тип суднового обладнання, призначення)

розробленого (серійно виготовленого) виробником __________________
______________________________________________________________,
(найменування, адреса)

на відповідність вимогам технічних регламентів.

Вищезазначене суднове обладнання пройшло випробування ___________
_______________________________________________________________
(характер випробувань, дати, ким проведено)
_______________________________________________________________

Має сертифікати (акти) ___________________________________________
_______________________________________________________________
(ким видані, номери, дати)
_______________________________________________________________

Відповідає вимогам (стандартам) __________________________________
(найменування вимог (стандартів), номери, дати)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Заявник зобов'язується виконувати умови Інструкції про схвалення типу суднового радіо і навігаційного обладнання.

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

___________________
(підпис)

М. П.


Додаток 2
до пункту 5.1 Інструкції про схвалення типу суднового радіо і навігаційного обладнання


УКРАЇНА

UKRAINE

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
MINISTRY OF TRANSPORT OF UKRAINE


СВІДОЦТВО

ПРО СХВАЛЕННЯ ТИПУ СУДНОВОГО ОБЛАДНАННЯ
TYPE APPROVAL SHIP EQUIPMENT CERTIFICATE

Видано відповідно до вимог Конвенції СОЛАС 74/88 з поправками і наказу Міністерства транспорту України від 14.07.2003 N 531

Issued under the requirements of the SOLAS Convention 74/88 as amended and Order the Ministry of transport of Ukraine dated on 14.07.2003 N 531


Обладнання ___________________________________________________
Equipment _____________________________________________________

Тип/Type _____________________________________________________

Виробник _____________________________________________________
Manufacturer __________________________________________________

Акт огляду від

"___" ____________ 20__ р. N ___

Supervision report dated on

"___" ____________ 20__ N ___


ВИСНОВКИ

Цим посвідчується, що обладнання відповідає ________
________________________________________________
________________________________________________

REMARKS

This is to certify that the equipment complies with ___________
________________________________________________
________________________________________________


Свідоцтво дійсне до ________ 20_ р.

The Certificate is valid until ____20_

Але може бути анульоване Адміністрацією в будь-який час, якщо це буде визнано потрібним

But may be cancelled at any time if this is considered necessary by the Administration

Термін дії Свідоцтва
продовжений на ______


Київ

Kyiv


За дорученням АДМІНІСТРАЦІЇ

Under the authority of the ADMINISTRATION


N ______________

________________
(підпис) (signature)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.
Stamp


____________

Яхты продажа бу

 • Моторные суперяхты и мега-яхты
  36.93м
  Франция
  2008
  8500000 €
 • Гидроцикл
  3.23м
  Одесса
  2010
  19000 €
 • Спортивные буксировщики
  6.86м
  Киев
  2009
  77000 €
 • Моторные яхты с флайбриджем
  19м
  Крым
  2006
 • Моторные яхты с флайбриджем
  23м
  Италия
  2000
  1200000 €
 • Гидроцикл
  3.23м
  Одесса
  2010
  18999 €
 • Моторные яхты с флайбриджем
  21.6м
  Украина
  2001
  650000 €
 • Спортивные моторные яхты
  28.27м
  Испания
  2003
  2400000 €
 • Моторные яхты с флайбриджем
  24.4м
  Киев
  2005
 • Круизные парусные яхты
  17.8м
  Франция
  2008
  497150 €
 • Моторные яхты с флайбриджем
  13.2м
  Киев
  2004
  300000 $
 • Моторные суперяхты и мега-яхты
  32м
  Турция
  2008
  3950000 €
 • Моторные суперяхты и мега-яхты
  47м
  Италия
  2009
  27750000 €
 • Круизные катера
  9.76м
  Греция
  2008
  130000 €
 • Моторные яхты с флайбриджем
  30.75м
  Франция
  2007
  3500000 €
 • Гидроцикл
  3.37м
  Киев
  2010
  13000 €
 • Круизные парусные яхты
  14.7м
  Одесса
  1988
  65000 $
 • Моторные яхты с флайбриджем
  21.9м
  Италия
  2009
  2670000 €
 • Прицеп
  Новосибирск
  2007
  4200 €
 • Моторные яхты с флайбриджем
  12.3м
  Москва
  1997
  315000 $

Контактная информация
ТМ БОТЛАЙН, ООО Надра Марина, Украина, 04071, г. Киев, ул. Хорива 22/28, оф. 28
Тел./факс:+38 044 428-77-66 (67)
Моб.: +38 096 899-78-44
E-mail: boat@boatline.eu
Skype: Boatline.eu

аренда яхт, аренда яхты, моторные яхты аренда яхт аренда яхты


Разработка дизайна AiStudioРазработка сайтов CMS AxisDesktop
Продажа яхт.Чартер яхт (аренда яхт).Объявления о продаже яхт. Моторные яхты. Парусные яхты.